Category Archives: Bezprawie

W OBRONIE PRAWA

Zapraszamy wszystkie osoby, którym nie są obojętne losy naszego kraju i jego obywateli, akceptujących nasze działania przeciwko łamaniu praworządności do składania podpisów akceptujących obywatelski projekt ustawy przywracający prawa nabyte, honor, godność i dobre imię emerytom, rencistom mundurowym i członkom ich rodzin. Oczekujemy na Państwa w najbliższy wtorek, 12 grudnia godz. 11.00 – 12.00 w bialskim Punkcie Konsultacyjnym Plac Wolności 12 (wejście z bramy na I piętrze – lokal SLD), oraz w kolejny wtorek 19 grudnia.

członkowie Komitetu Protestacyjnego

emerytów służb mundurowych

NARÓD ZROBIONY ” W WAŁA”

” Zabraliśmy emerytury ubekom”, „ustawa dotyczy tylko byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa”, „ustawa dezubekizacyjna”, „służba od dnia 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 r. była służbą na rzecz totalitarnego państwa”, „odebraliśmy nienależne przywileje ubekom” itd. itp.” ( oficjalne przekazy dla narodu). Takie przekazy uzyskują akceptację  zrobionej „w wała”, nieświadomej, otumanionej retoryką słowną większości.

Wpis internauty z dnia 16.11.2017 r:

Nie należę do żadnej partii. Znam kilka osób których objęła tzw. ustawa dezubekizacyjna. Zapoznałem się z meritum sprawy i mam na ten temat szerszy pogląd. Mówiąc krótko, jest to ustawa haniebna, rodzaj kary, odpowiedzialność zbiorowa. Jest to przerażające, jak można było coś takiego uchwalić. Błaszczak jest twarzą tej ustawy i jej zażarcie broni, obrażając przy tym wielu niewinnych ludzi. Sądzę, że sądy bez problemu, obalą restrykcje tej ustawy. Jestem pewien, że przeciętny obywatel nie wie  o co w tym wszystkim chodzi, przyjmując jako prawdę kłamstwa Błaszczaka i jemu podobnych. Sądzę, że każdy rozsądnie myślący Polak zdaje sobie sprawę, że za chwilę może być tym następnym, niewygodnym dla władzy. Warto się nad tym zastanowić ! ! ! „ 

DOKUMENTACYJNE FAKTY:

1. Ustawa tzw. „dezubekizacyjna” z dnia 16.12.2016 r. w swoim tytule ma zapis: „Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin „.

2. Urząd Bezpieczeństwa w Polsce funkcjonował tylko do 1956 r. Przyjmując, że byli ubecy odchodzili na emerytury najpóźniej w 1956 r. w wieku ok. 50 lat, to obecnie (o ile udało im się przeżyć) mieliby ok. 110 lat.

3. Ustawa nie dotyczy następców UB, funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy zrezygnowali z pracy w resorcie przed 1990 rokiem, zostali wyrzuceni z SB przed 1990 r. lub nie przeszli weryfikacji w 1990 roku i dorabiali do emerytury poza resortem spraw wewnętrznych. Oni spokojnie pobierają należną emeryturę z ZUS.

4. Ustawa dotyczy tylko tych funkcjonariuszy i pracowników służb wymienionych w ustawie jako „organa bezpieczeństwa państwa” PRL, co do których nie było żadnych zastrzeżeń w 1990 roku i którzy kontynuowali służbę w Policji lub w innych służbach bezpieczeństwa państwa III Rzeczypospolitej aż do przejścia na emeryturę (niejednokrotnie po 15 – 25 latach służby w wolnej Polsce).

5. Ustawa dotyczy tych funkcjonariuszy i pracowników, którzy odeszli na emeryturę po 1990 roku i pracowali przed 1990 rokiem co najmniej 1 dzień w służbach bezpieczeństwa państwa ( mogli nie pracować a wystarczyło, że w IPN figurował zapis).

6. Nie istniała ustawa emerytalna funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i każdy były funkcjonariusz SB odchodził na emeryturę na podstawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji.

7. Przez całe 10-lecia milicyjna (policyjna) ustawa emerytalna określała (i nadal określa) przelicznik 2,6 % za każdy rok służby. Już rząd PO, PSL ustawą z 2009 r. obniżył byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa emeryturę za okres pracy w SB z przelicznika 2,6 % na 0,7 %( jak zbrodniarzom odsiadującym kary więzienia).

8. Rząd Prawa i Sprawiedliwości od dnia 1 października 2017 r. WSZYSTKIM byłym funkcjonariuszom i pracownikom służb bezpieczeństwa państwa PRL( a nie tylko byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa) oraz członkom ich rodzin zabrał całkowicie emerytury, renty inwalidzkie i renty rodzinne za cały okres pracy w tych służbach (przelicznik „0” %).

9. Rząd PiS w ustawie emerytalnej z dnia 16.12.2016 r. wymienił ok. 115 formacji, stanowisk i funkcji (w większości nie będących ani służbami UB, ani też Służbą Bezpieczeństwa), zaliczonych do służb na rzecz „totalitarnego” państwa, a między innymi: WSW, Wywiad, Kontrwywiad Wojskowy, Zarząd Kontroli Ruchu Granicznego, Biuro Ochrony Rządu, Departament PESEL, Zarząd Łączności, Departament Kadr, Departament Szkolenia i Wychowania, Zarząd Polityczno-Wychowawczy, Biuro Historyczne, Centrum Wyszkolenia MSW, Wyższa Szkoła Oficerska MSW (kadra, słuchacze, studenci), Szkoła Chorążych MO (kadra, słuchacze, studenci), Samodzielna Sekcja Kadr, Samodzielna Sekcja Kadr i Szkolenia, Samodzielna Sekcja Ogólno-Organizacyjna, Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, zastępcy komendantów wojewódzkich, powiatowych, miejskich d/s polityczno-wychowawczych i wiele, wiele innych, których obejmuje „kasacja” emerytury  i renty ( dotyczy to także rent rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach).

10. W w/w ustawie jest „furtka” (art. 8a), umożliwiająca skorzystanie z „prawa łaski” stosowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przypadku, gdy objęty ustawą emeryt wykaże, że w PRL-u pełnił służbę „przeciwko totalitarnemu państwu”, lub z narażeniem życia, albo posiada wybitne zasługi w służbie pełnionej po 1990 r.

11. Skorzystanie z „prawa łaski” z powodu narażenia życia jest możliwe, gdy funkcjonariusz narażał życie w walce z przestępczością i bandytyzmem i został np. inwalidą ale tylko wtedy, gdy nastąpiło to nie w PRL-u lecz w RP.

12. I na koniec „wisienka na torcie”. Jeśli ktoś z byłych funkcjonariuszy spokojnie „przetrawiał” ustawę mając nadzieję, że w jego przypadku restrykcje ustawowe dotyczą jego w minimalnym stopniu, ponieważ pracował on w służbach bezpieczeństwa państwa tylko dzień, tydzień, miesiąc, czy też rok a pozostałe 20, 30, 40 lat pracował tylko w policji (milicji), to „powali” go art. 15 c ust. 3 w/w kuriozalnej ustawy :

” WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALONEJ ZGODNIE Z UST. 1 ( 0% podstawy wymiaru za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa) i ust. 2 ( 2,6% podstawy wymiaru za lata pozostałe służby i pracy równorzędnej ze służbą) NIE MOŻE BYĆ WYŻSZA NIŻ PRZECIĘTNA KWOTA MIESIĘCZNEJ EMERYTURY WYPŁACANEJ PRZEZ ZUS Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, OGŁOSZONEJ PRZEZ PREZESA ZUS”.

13. Efekt końcowy: żaden emeryt, rencista, członek rodziny pobierający rentę po zmarłym funkcjonariuszu, których dotyczy ustawa, od 1.10.2017 r. może otrzymać miesięcznie maksymalnie 1716 zł. Pechowcy mają minimum socjalne – 856 zł. 

„ODEBRALIŚMY NIENALEŻNE PRZYWILEJE UBEKOM ” ?

 

PLAGA LUDZKOŚCI

” Ludzie ograniczeni, a przy tym fanatycy, stanowią plagę ludzkości. Biada państwu, w którym tacy ludzie mają władzę. Są nietolerancyjni i pozbawieni wszelkich skrupułów, uważają że cały świat kłamie, a tylko oni sami mówią prawdę „ ( Mikołaj Gogol).

 

DLACZEGO ŻĄDAMY UCHYLENIA USTAWY REPRESYJNEJ

Państwo polskie gwarantowało wszystkim policjantom i funkcjonariuszom, podejmującym po 1989 roku służbę w wolnej Polsce, należne emerytury i renty.

Bezprawną ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016 r. obecny rząd z dniem 1 października 2017 r. obniżył drastycznie świadczenia wszystkim emerytom, rencistom ( oraz członkom ich rodzin), którzy CHOĆ JEDEN DZIEŃ przed 1990 rokiem PRZEPRACOWALI W SŁUŻBACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA PRL, bez względu na to, jak długo i w jakich formacjach pracowali po roku 1990 DLA III RZECZYPOSPOLITEJ.

Za okres pracy w organach bezpieczeństwa państwa WSZYSTKICH POZBAWIONO ŚWIADCZEŃ CAŁKOWICIE, a za pozostałe okresy pracy i służby, BEZ WZGLĘDU NA LATA I RODZAJ PRACY a także zajmowane stanowisko, każda z osób objętych ustawą OTRZYMUJE OBECNIE od 834 – 1716 zł. miesięcznie.

Ustawa, ignorująca całkowicie prawo konstytucyjne, prawo karne i prawa emerytalne, DOTYCZY TYLKO tych policjantów i funkcjonariuszy, KTÓRZY NIE ODESZLI ZE SŁUŻBY do 1990 roku I SŁUŻYLI WIELE LAT DLA WOLNEJ POLSKI.

Ż  Ą  D  A  M  Y       P  R  A  W  O  R  Z  Ą  D  N  O  Ś  C  I   ! 

BIALSKI PUNKT KONSULTACYJNY

” PRZYSZEDŁ CZAS, GDY ZAANGAŻOWANIE KAŻDEGO Z WAS (LUB JEGO BRAK) MOŻE ZADECYDOWAĆ O LOSACH NASZEGO KRAJU ” – Katarzyna Lubnaer

Z dniem 7.11.2017 r. uruchamiamy w siedzibie Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Białej Podlaskiej przy Placu Wolności 12 (wejście z bramy na I piętrze) Bialski Punkt Konsultacyjny Powiatowego Komitetu Protestacyjnego Emerytów Służb Mundurowych. Punkt będzie czynny w każdy wtorek miesiąca (dni powszednie) godz. 11.00 – 12.00.

TEMATYKA KONSULTACJI:

– ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, CBA, SG, BOR, PSP, Służby Więziennej oraz ich rodzin z dnia 18 lutego 1994 r. z poprawkami z dnia 16 grudnia 2016 r.

– środki odwoławcze od decyzji ZER MSW i A obniżającej emerytury, renty inwalidzkie i renty rodzinne

– projekt Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej dot. zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym jak w pkt. 1

– zasady zbierania podpisów popierających projekt ustawy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej

– bezprawie niezgodne z Konstytucją, przepisami prawa i przepisami emerytalnymi

Na miejscu można składać podpisy na wykazach osób udzielających poparcia projektowi ustawy KIU, pobierać wykazy celem zbierania podpisów oraz zdawać wykazy wypełnione.

Zapraszamy wszystkie osoby, którym los naszego kraju i obywateli nie jest obojętny.

Powiatowy Komitet Protestacyjny w Białej Podlaskiej                                                                                                                                                                                       

 

WODA Z MÓZGU

Słuchając wypowiedzi przedstawicieli „słusznej zmiany” oraz relacji niektórych środków masowego przekazu można uwierzyć, że jest tak, jak rzeczywiście nie jest. Ktoś robi nam celowo „wodę z mózgu”. Internet to kopalnia wiedzy. Sens w tym, aby wiedzieć, gdzie kopać.

Hasło na topie: Niektóre grupy, zwłaszcza byli esbecy i pozostali mundurowi mają rażąco wysokie zarobki i emerytury.

Oto przykładowe średnie pobory i emerytury z połowy 2017 roku:

A. WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNE:

– pani Sadurska (podobno)                             – ok. 90.000 zl

– czołowi dziennikarze TVP                             – ok. 40.000 zł

– sędziowie Trybunału Konstytucyjnego      – ok. 10.900 zł

– Kancelaria Prezydenta                                   – ok. 10.200 zł

– Kancelaria Sejmu                                            – ok.  9.300 zł

– Kancelaria Senatu                                           – ok.  8.700 zł

– Lasy Państwowe                                              – ok.  7.700 zł

– Krajowa Rada Radiofonii i TV                      – ok.  7.10o zł

– Agencja Wywiadu                                            – ok.  6.600 zł

– Instytut Pamięci Narodowej                          – ok.  5.900 zł

– ABW                                                                    – ok.  5.400 zl

– BOR                                                                     – ok.  4.700 zl

– Straż Graniczna                                                 – ok.  4.600 zl

– Policja i Straż Więzienna                                 – ok.  4.500 zł

– Żołnierze                                                             – ok.  4.400 zł  (szeregowy – 2.9 tys., generał – do 15.4 tys.)

– Państwowa Straż Pożarna                               – ok.  4.400 zł

– Przeciętne krajowe                                           – ok.  4.200 zł

(sumy zarobków brutto)

B. EMERYTURY:

Średnia emerytura w Polsce w 2017 r.            – 1780 zł netto (emeryturę pobiera ok 3 mln. kobiet i ok 2 mln. mężczyzn)

75 tys. emerytów pobiera emeryturę powyżej 5.000 zł (brutto)

Średnie emerytury mundurowe w 2017 r. brutto

  • CBA                                                               – 7.100 zl
  • Agencja Wywiadu                                      – 6.300 zl
  • ABW                                                             – 4.900 zl
  • BOR                                                              – 4.500 zl
  • Straż Graniczna                                          – 4.100 zł
  • Państwowa Straż Pożarna                        – 3.600 zl
  • Policja                                                           – 3.500 zl
  • Urząd Ochrony Państwa                           – 3.300 zł
  • Emeryci policyjni objęci ustawą „dekomunizacyjną” w 2009 roku, do 30 września 2017 r. posiadali średnią emeryturę 2.500 zł brutto. W wyniku drugiej ustawy rządu PiS z 16.12.2016 r. „odbierającej nienależne (?) przywileje” ci sami emeryci policyjni, ukarani po raz drugi za to samo pozbawieni zostali CAŁKOWICIE emerytury za okres zaliczony przez IPN do służby na rzecz „totalitarnego” państwa, a za pozostałe lata służby bez względu na ich ilość NIKT OBECNIE NIE MOŻE MIEĆ WYŻSZEJ EMERYTURY JAK 1716 zł netto. Generał, szeregowiec, minister, komendant główny -wszystkim po równo. Tym oto sposobem od dnia 1.10.2017 r. najniższą emeryturę pobierają emeryci policyjni zaliczeni do wrogów własnego narodu. „W imię sprawiedliwości społecznej”.

„Nędza na emeryturze to ogromny problem dla całego społeczeństwa, który będzie narastał i może wręcz doprowadzić do buntu” (Gazeta Wyborcza).

 

ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI

Kto z winy umyślnej w zamiarze bezpośrednim, z powodów politycznych (dla politycznej zemsty) stosuje wobec wielotysiecznej zbiorowosci własnego narodu:

– dyksryminacje

– prześladowania

– represje

ignorując przy tym podstawowe przepisy:

– Konstytucji RP jako ustawy zasadniczej

– prawa karnego

– prawa emerytalnego

z pogwałceniem najważniejszych i podstawowych zasad państwa prawa:

– nie uznaje się za winnego, komu nie udowodniono winy

– prawa nabyte nie mogą być odebrane bez prawomocnego wyroku niezawisłego sadu

– nie dopuszczalne jest wymierzanie kary po raz drugi za ten sam czyn

– prawo nie może działać wstecz

– nie istnieje odpowiedzialność zbiorowa

TEN POPEŁNIA ZBRODNIĘ PRZECIWKO LUDZKOŚCI !

 

 

SŁUŻBA DLA TOTALITARNEGO PAŃSTWA

17 lat po przejściu na emeryturę przedstawiciel aktualnego, demokratycznie wybranego rządu RP stwierdził w sposób nie budzący wątpliwości, że przez okres 19 lat służyłem dla niewłaściwego, „totalitarnego państwa”. Przepraszam, że zapytam: A państwo to kto ? Rząd, parlament, ugrupowania partyjne, obywatele ? A może wszystko razem ? Popełniłem błąd, zawiniłem ? W którym miejscu ?

PRZEBIEG SŁUŻBY:

1.06.1971 – 15.11.1975 dzielnicowy Komendy Powiatowej MO w Białej Podlaskiej ( dzielnica Wola od Al.1000-lecia pomiędzy torami i rzeką Krzną w kierunku wschodnim do Sidorek):

– odpowiedzialność za porządek i bezpieczeństwo mieszkańców w dzielnicy ( w tym bezpieczeństwo ruchu drogowego),

– zapobieganie oraz ujawnianie i ściganie sprawców kradzieży, włamań, pobić, oszustw, wyłudzeń itp.,

– zwalczanie chuligaństwa i wandalizmu,

– ujawnianie i zapobieganie przemocy w rodzinie,

– ujawnianie i zwalczanie melin pijackich oraz punktów nielegalnej sprzedaży alkoholu,

– ujawnianie i zwalczanie pasożytów społecznych,

– ujawnianie nieletnich moralnie zagrożonych i podejmowanie przeciwdziałań,

– sporządzanie wniosków o przymusowe leczenie odwykowe,

– sporządzanie wywiadów środowiskowych na podejrzanych,

– ściganie osób uchylających się od obowiązków alimentacyjnych,

– kontrola zabezpieczenia przeciwkradzieżowego obiektów,

– kontrola pełnienia służby przez dozorców,

– uczestniczenie w zebraniach samorządowych i zebraniach mieszkańców,

– pełnienie dyżurów oraz służb patrolowych w godzinach wieczorowo-nocnych itp. itd.

16.11.1975 – 16.02.1986 – inspektor Wydziału Śledczego SB. ZADANIA (wg. IPN):” prowadzenie postępowań karnych p-ko istotnym interesom politycznym i gospodarczym PRL oraz wystąpienia do instytucji i zakładów pracy o nieprawidłowościach”

REALIZACJA SPRAW:

– usiłowanie spowodowania katastrofy kolejowej w miejscowości Człuchów-Pieńki,

– wszystkie katastrofy kolejowe w woj. bialskopodlaskim,

– niegospodarność w suchym Porcie Przeładunkowym PKP w Małaszewiczach,

– marnotrawstwo zboża w magazynie zbożowym w Bedlnie,

– nieprawidłowości klasyfikacyjne w Punkcie Skupu Zwierząt Rzeźnych w Bedlnie,

– pożar młyna zbożowego w Radzyniu Podlaskim,

– zawalenie się wiaty letniego tuczu trzody chlewnej w Zakrzu,

– padnięcie 237 sztuk świń letniego tuczu trzody chlewnej w Worońcu,

– zawyżanie przerobu i niegospodarność na budowie osiedla mieszkaniowego w Białej Podlaskiej,

– zawyżanie przerobu i niegospodarność na budowie bloków mieszkalnych i internatu w Leśnej Podl.,

– zawyżanie przerobu na budowie szpitala w Białej Podlaskiej,

– nieprawidłowości prawne dot. nabycia od Stadniny Koni w Janowie Podlaskim posiadłości „Zaborek”,

– przerobienie wizy pobytowej przez ob. Afganistanu.

Ponadto sporządzano bardzo duże ilości wystąpień dotyczących ujawnionych nieprawidłowości w funkcjonowaniu firm, zakładów i instytucji a także nieprawidłowości w postępowaniu osób ze szczebla kierowniczego. Sprawy polityczne stanowiły marginalna, sporadyczną działalność wydziału ( rozmowy ostrzegawcze, przeszukania za materiałami nielegalnymi, prowadzenie postępowań na zlecenie prokuratury).

16.02.1986 – 1990 Ekipa Profilaktyczno- Propagandowa Wydziału Ruchu Drogowego KWMO (mł. specjalista d/s profilaktyki drogowej):

– zapobieganie zagrożeniom drogowym,

– spotkania z dziećmi, młodzieżą i społeczeństwem o tematyce profilaktyki w ruchu drogowym’

– szkolenia z przepisów ruchu drogowego,

– wyświetlanie filmów, kolportaż ulotek i broszurek o tematyce brd,

– organizacja zawodów rowerowych, konkursów i zgaduj-zgaduli,

– szkolenia i egzaminowanie na kartę rowerową i motorowerową

– dyscyplinowanie niesfornych użytkowników dróg,

– spotkania z pogadankami w szkołach (217 szkół w woj. bialskopodlaskim)

To tylko znikoma część profilaktycznej działalności ekipy (2 osobowej).

Tak oto wyglądała służba „totalitarnemu państwu” Panie Błaszczak. No cóż, wypada mi przeprosić ściganych i karanych bandziorów, kryminalistów, gwałcicieli, włamywaczy, „damskich bokserów”, alkoholików, narkomanów, pasożytów społecznych. Oni przecież nie pracowali dla „totalitarnego państwa” a wręcz odwrotnie. Szczególne przeprosiny kieruję do niepoprawnego recydywisty, byłego włamywacza pana Henia: Sorki Panie Heniu za moją „upierdliwość” w uporczywym kierowaniu Pańskiej osoby do „pudła”. Już więcej nie będę. Wybaczcie byłe dzieciaki, że zawracałem wam głowę tematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To już teraz nie ma najmniejszego znaczenia. Ale na koniec coś wam powiem:NICZEGO NIE ŻAŁUJĘ. TO BYŁ NAJPIĘKNIEJSZY OKRES MOJEGO ŻYCIA. WARTO BYŁO.

Ps. Pewnie przez pomyłkę otrzymałem w 2001 r. od Prezydenta słusznej RP Złoty Krzyż Zasługi. Komu mam go zwrócić ?

Były strażnik „niewłaściwego” Teksasu, weteran bialskiej drogówki Zdzisiek