• Bezprawie

  PRAWO, BEZPRAWIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ

  PRAWO – nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, prawo nie może działać wstecz, nie istnieje odpowiedzialność zbiorowa, prawa nabyte nie mogą być odebrane bez wyroku sadu, nie uznaje się za winnego tego, komu nie udowodniono winy, nie można karać po raz drugi za ten sam czyn. BEZPRAWIE – rządową ustawą sejmową z dnia 16 grudnia 2016 r. zaakceptowaną w Sali Kolumnowej a nie na sali obrad przez posłów Klubu Parlamentarnego PiS odebrano nabyte prawa emerytalne około 50.000 byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa PRL-u oraz członkom rodzin zmarłych funkcjonariuszy. Za cały okres służby zaliczonej przez Instytut Pamięci Narodowej do służby w organach bezpieczeństwa…

 • Bezprawie

  W IMIENIU PRAWA ???

  Sąd Okręgowy w Lublinie VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dnia 12.02.2020 r. godz. 12.00 ( „W samo południe”). Sprawa z odwołania emeryta policyjnego przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW i A w Warszawie o wysokość obniżonej emerytury policyjnej. OTO ZEZNANIA REPRESJONOWANEGO EMERYTA: I. PRZEBIEG SŁUŻBY: 1964 – 1966 – zasadnicza służba wojskowa, 1971 – 1976 – dzielnicowy Milicji Obywatelskiej, 1976 – 1986 – Wydział Śledczy Służby Bezpieczeństwa, 1986 – 1999 – Wydział Ruchu Drogowego Milicji Obywatelskiej/Policji. II. SŁUŻBA W PRL-u: 2 lata zasadnicza służba wojskowa, 8 lat służba w MO, 10 lat służba w Wydziale Śledczym zaliczonym przez IPN do organów bezpieczeństwa państwa. III. SŁUŻBA W ORGANACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA: Wydział…

 • Bezprawie

  PRAWO, GODNOŚĆ, HONOR

  „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta ŚLUBUJĘ: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia . . . . . . „                                    My, emeryci i renciści Policji dochowaliśmy wierności złożonej przysiędze. Państwo zignorowało swoje zobowiązania, złamało Konstytucję i obowiązujące prawa obywatelskie. Ze złożonej przysięgi nikt nas nie zwolnił. W poczuciu obowiązku przeciwstawiania się bezprawiu, agresji, bezpodstawnej dyskryminacji i represji  PROTESTUJEMY PRZECIWKO: – rażącemu ignorowaniu Konstytucji jako najwyższego aktu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej – haniebnej, represyjnej ustawie emerytalno-rentowej uchwalonej przez posłów parlamentarnej…

 • Bezprawie

  „JA, OBYWATEL POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ…..”

  ” Ja, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza pełniącego służbę w Resorcie Spraw Wewnętrznych – ślubuję służyć wiernie Socjalistycznej Ojczyźnie – Polsce Rzeczypospolitej Ludowej, Narodowi Polskiemu i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, chronić Konstytucyjne zasady ustrojowe Państwa i jego bezpieczeństwo, nawet z narażeniem swojego życia i zdrowia. Ślubuję przestrzegać prawa i zasad sprawiedliwości społecznej, umacniać socjalistyczną praworządność i porządek publiczny, być niezłomny i pryncypialny w walce z przestępczością godzącą w interes Państwa, życie i zdrowie ludzkie, chronić własność społeczną i mienie obywateli, umacniać więź ze społeczeństwem oraz rozwijać społeczne działania na rzecz ochrony bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego. Ślubuję ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi zadania, ściśle przestrzegać dyscypliny…

  Możliwość komentowania „JA, OBYWATEL POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ…..” została wyłączona
 • Bezprawie

  PAŃSTWO TOTALITARNE

  Państwo totalitarne to system władzy, w którym państwo całkowicie kontroluje wszelkie sfery życia obywateli w celu całkowitego podporządkowania sobie jednostki, kontroli nad nią, zaś totalitaryzm to system rządów dyktatorskich, charakterystycznych dla XX wieku. Potocznie totalitaryzm rozumiany jest jako przeciwieństwo demokracji i pluralizmu w polityce, życiu społecznym, sposobie myślenia. Jest to więc system rządów politycznych, w którym wszystkie gałęzie życia i zachowania społeczne kontroluje centralna władza. W ustroju totalitarnym panuje dyktatura jednej partii i jedyna narzucona wszystkim obywatelom ideologia. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to w państwie totalitarnym mamy do czynienia z całkowitym zamknięciem na świat. Władze dążą do konfliktu i agresji w polityce zagranicznej, przy jednoczesnym nacjonalizmie ( www.sciaga.pl –…

 • Bezprawie

  PAŃSTWO, PRAWORZĄDNOŚĆ, BEZPRAWIE

  PAŃSTWO – to wspólnota polityczna ludzi na danym terytorium, wyposażona w suwerenną władzę mającą monopol terytorialny na stanowienie i wykonywanie prawa. Jedną z funkcji wewnętrznych państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego obywatelom. PRAWO – to uporządkowany zespół norm, reguł postępowania ustanowionych lub uznanych przez państwo, których realizacja zagwarantowana jest przymusem stosowanym przez zorganizowany aparat państwowy (sądy, prokuratura). PRAWORZĄDNOŚĆ . Zasada praworządności w Polsce jest jedną z naczelnych zasad konstytucyjnych uregulowaną w art. 7 Konstytucji, który stwierdza, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa,oraz w art. 6 kodeksu postępowania administracyjnego stwierdzającym, że organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. BEZPRAWIE – stan polityczny w którym nie są przestrzegane ustanowione normy prawne oraz działanie przeciwne prawu stanowionemu. PRAWO…

  Możliwość komentowania PAŃSTWO, PRAWORZĄDNOŚĆ, BEZPRAWIE została wyłączona
 • Bezprawie

  ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI

  Kto z winy umyślnej w zamiarze bezpośrednim, z powodów politycznych (dla politycznej zemsty) stosuje wobec wielotysiecznej zbiorowosci własnego narodu: – dyksryminacje – prześladowania – represje ignorując przy tym podstawowe przepisy: – Konstytucji RP jako ustawy zasadniczej – prawa karnego – prawa emerytalnego z pogwałceniem najważniejszych i podstawowych zasad państwa prawa: – nie uznaje się za winnego, komu nie udowodniono winy – prawa nabyte nie mogą być odebrane bez prawomocnego wyroku niezawisłego sadu – nie dopuszczalne jest wymierzanie kary po raz drugi za ten sam czyn – prawo nie może działać wstecz – nie istnieje odpowiedzialność zbiorowa TEN POPEŁNIA ZBRODNIĘ PRZECIWKO LUDZKOŚCI !