POLICJA

IPA – MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION – IPA. Największe stowarzyszenie na świecie, skupiające w ok. 70 międzynarodowych Sekcjach ok. 500 tys. policjantów, policjantek, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz emerytów i rencistów tych służb, założone 1.01.1950 r. przez sierżanta brytyjskiej policji ARTURA TROPA. IPA jest stowarzyszeniem neutralnym politycznie, gospodarczo, religijnie i związkowo. Siedzibą stowarzyszenia jest Szwajcaria a najwyższą, międzynarodową władzą – organizowany co 3 lata KONGRES ŚWIATOWY.

Działalnością Stowarzyszenia kieruje ZARZĄD ŚWIATOWY IPA, na czele którego stoi PREZYDENT Zarządu Światowego IPA Pierre- Martin Moulin (Szwajcaria).

MOTTO IPA: ” Servo per amikeco” (SŁUŻYĆ PRZEZ PRZYJAŹŃ)

Do 1990 r. Polska nie należała do IPA ( po prostu nie miała Policji). Z chwilą przemianowania Milicji Obywatelskiej na Policję zaistniały warunki umożliwiające wstąpienia naszego kraju do tej międzynarodowej policyjnej organizacji. ZAŁOŻYCIELSKI KONGRES SEKCJI POLSKIEJ IPA odbył się dnia 16 – 17.10.1992 r. w miejscowości Kiekrz p. Poznaniem, dając początek tworzeniu GRUP WOJEWÓDZKICH a w województwach – REGIONÓW IPA.

BIURO KRAJOWE SEKCJI POLSKIEJ IPA ma siedzibę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2 a (www.ipapolska.pl).

KRAJOWY ZARZĄD IPA SEKCJA POLSKA

W skład Krajowego Zarządu wchodzi 9-osobowe Prezydium Zarządu (Prezydent, trzech wiceprezydentów, Sekretarz Generalny, Zastępca Sekretarza, Skarbnik, Zastępca Skarbnika i Członek Prezydium) oraz prezesi Grup Wojewódzkich IPA. Prezydentem Krajowego Zarządu IPA jest wybrany na Zjeździe Krajowym IPA dnia 7 grudnia 2019 r. w Janowie Podlaskim PIOTR WÓJCIK (Lubelska Grupa Wojewódzka).

GRUPY WOJEWÓDZKIE I REGIONY IPA

GRUPY WOJEWÓDZKIE IPA działają we wszystkich województwach, a na terenie poszczególnych województw tworzone są REGIONY IPA, na czele których stoją Przewodniczący Regionów. Aktualnie na terenie Polski działają 172 Regiony. W ramach Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej (LGW) działają następujące Regiony : Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Opole Lubelskie, Włodawa i Zamość. Zjazd Założycielski Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA odbył się 15.12.2001 roku. W krajach członkowskich IPA a także w niektórych polskich regionach działają KLUBY MOTOCYKLOWE IPA z oficjalną, międzynarodową nazwą i barwą (logo) na kamizelkach motocyklistów Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA.

POLSKIE KLUBY MOTOCYKLOWE RIDERS of IPA LE MC POLAND

(MC – Klub Motocyklowy, LE – Stróżów Prawa). Barwy na kamizelkach motocyklowych jak wyżej (lewa strona).

Do 2017 r. działało w Polsce wiele Klubów Motocyklowych IPA (między innymi RIDERS of IPA POLAND REGION TARNÓW) ale nie posiadały te Kluby oficjalnych, międzynarodowych nazw i barw motocyklowych IPA. Po ponad rocznych konsultacjach przedstawicieli klubów motocyklowych IPA z Polski( przedstawiciele Klubu Motocyklowego IPA z Łodzi), Anglii. Włoch i USA, dotychczasowy Klub Motocyklowy RIDERS of IPA POLAND REGION TARNÓW zmienił swój status ( 2.06.2017 r.), przyjmując oficjalną, międzynarodową nazwę i barwy Klubów Motocyklowych IPA: RIDERS of IPA LE MC POLAND. Klub Motocyklowy IPA Region Tarnów jako mather chapter Tarnów skupia kilkanaście innych Klubów Motocyklowych IPA RIDERS of IPA LE MC POLAND (chaptery i prospecty) a między innymi RIDERS of IPA LE MC POLAND REGION BIAŁA PODLASKA (czytaj na stronie www. ridersofipa.pl).

Wpis ten będzie sukcesywnie uzupełniany.

Możliwość komentowania IPA – MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI została wyłączona